"Službeni glasnik BiH", broj 26/24 4.7.2024.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Kantona Sarajevo broj 26/24 [4.7.2024.]

Akti iz ovog broja:

VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O FORMIRANJU FONDA KANTONA SARAJEVO NA IME UČEŠĆA U EU FONDOVIMA ZA PROJEKTE OD INTERESA ZA KANTON SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O PRIHVATANJU MOLBE UDRUŽENJA MATEMATIČARA KANTONA SARAJEVO ZA PODRŠKU I POMOĆ U PRIPREMI ORGANIZACIJE BALKANSKE MATEMATIČKE OLIMPIJADE (BMO 2025)
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE DIREKTORICE JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "ČENGIĆ VILA I"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KANTONA SARAJEVO ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU PRIVREDE KANTONA SARAJEVO ZA SUFINANSIRANJE PROJEKTA "NABAVKA I UVOĐENJE EKOLOŠKO PRIHVATLJIVE TEHNOLOGIJE U ISKORIŠTAVANJU ŠUMA - ŠUMSKA DROBILICA"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU PRIVREDE KANTONA SARAJEVO ZA SUFINANSIRANJE RADOVA NA SANACIJI PLATOA - CENTAR SKENDERIJA I AB KASKADE
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O USVAJANJU PROJEKTA NABAVKE RAČUNARSKE OPREME ZA POTREBE KANTONALNOG SUDA U SARAJEVU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O USVAJANJU PROJEKATA NABAVKE OPREME ZA POTREBE OPĆINSKOG SUDA U SARAJEVU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O USVAJANJU PROJEKTA NABAVKE OPREME - RAČUNARSKA OPREMA ZA POTREBE KANTONALNOG TUŽILAŠTVA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O STANDARDIMA I KRITERIJIMA ZA IMENOVANJE NA POZICIJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA I PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA KANTONALNE JAVNE USTANOVE ZA ZAŠTIĆENA PRIRODNA PODRUČJA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA TEKST PRIJEDLOGA SPORAZUMA O MIRNOM RJEŠAVANJU KOLEKTIVNOG RADNOG SPORA IZMEĐU VLADE KANTONA SARAJEVO I SAMOSTALNOG SINDIKATA OSNOVNOG OBRAZOVANJA I ODGOJA FBiH - KANTONALNI ODBOR SSOOiO KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA PRODUŽENJE RADNOG VREMENA I ZA OKUPLJANJE ZA VRIJEME TRAJANJA MANIFESTACIJE "LIVE STAGE FESTIVAL - SARAJEVO 2024"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O ODOBRAVANJU UNOSA PROJEKATA U PROGRAM JAVNIH INVESTICIJA KANTONA SARAJEVO 2024.- 2026. GODINA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA KAO JAVNIM USTANOVAMA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA ZA POZICIJU PSIHOLOG
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "ANEKS"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "ANEKS"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA KONCESIJE U POSTUPKU DODJELE KONCESIJE ZA IZGRADNJU I KORIŠTENJE POSTROJENJA ZA PRETVARANJE ENERGIJE SUNCA U ELEKTRIČNU ENERGIJU - SOLARNE ELEKTRANE "SE DURANOVIĆI 1 700 kW", INSTALISANE SNAGE 700 kW, OPĆINA HADŽIĆI
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA KONCESIJE U POSTUPKU DODJELE KONCESIJE ZA IZGRADNJU I KORIŠTENJE POSTROJENJA ZA PRETVARANJE ENERGIJE SUNCA U ELEKTRIČNU ENERGIJU - SOLARNE ELEKTRANE "SE DURANOVIĆI 2 700 kW", INSTALISANE SNAGE 700 kW, OPĆINA HADŽIĆI
MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE KANTONA SARAJEVO
PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O STJECANJU I KORIŠTENJU AKADEMSKIH TITULA, STRUČNIH I NAUČNIH/UMJETNIČKIH ZVANJA NA VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO
MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA
ODLUKU O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O DAVANJU ODOBRENJA UDRUŽENJU SPORTSKIH FUDBALSKIH RADNIKA ZA UNOŠENJE NAZIVA KANTONA SARAJEVO U NAZIV UDRUŽENJA
MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA
ODLUKU O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O DAVANJU ODOBRENJA UDRUŽENJU FUDBALSKIH DELEGATA ZA UNOŠENJE NAZIVA KANTONA SARAJEVO U NAZIV UDRUŽENJA
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O IZBORU ČLANOVA KOMISIJE, PREDSTAVNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA, ZA RAZMATRANJE, OBRADU I ANALIZU PRISTIGLIH PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA NAGRAĐIVANJE UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA KOJI SU POSTIGLI ZAPAŽENE REZULTATE NA ZVANIČNIM TAKMIČENJIMA IZ ODREĐENIH NASTAVNIH PREDMETA U PRETHODNOJ 2023./2024. ŠKOLSKOJ GODINI IZ BUDŽETA GRADA SARAJEVA ZA 2024. GODINU
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O PRIHVATANJU POKROVITELJSTVA 2. FESTIVAL SVJETLA SARAJEVO
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI GRADONAČELNICI GRADA SARAJEVA ZA POTPISIVANJE MEMORANDUMA O PRIJATELJSTVU IZMEĐU GRADA SARAJEVA, BOSNA I HERCEGOVINA I OPŠTINE KOTOR, CRNA GORA
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI GRADONAČELNICI GRADA SARAJEVA ZA PRISTUPANJE POSTUPKU KUPOVINE (OTKUPA) LOKOMOTIVE ZA POTREBE DODATNOG UREĐENJA BISTRIČKE STANICE
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA REKONSTRUKCIJU OGRADE VRTIĆA "MAŠNICA "
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinski načelnik
ZAKLJUČAK O PRERASPODJELI RASHODA I IZDATAKA
OPĆINA STARI GRAD - Općinski načelnik
ODLUKU O OSNIVANJU STRUČNIH SLUŽBI OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO
OPĆINA TRNOVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA BUDŽETA OPĆINE TRNOVO ZA 2024. GODINU
OPĆINA TRNOVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ OBLASTI ENERGETIKE OD JAVNOG INTERESA OPĆINE TRNOVO
OPĆINA TRNOVO - Općinsko vijeće
IZVJEŠTAJ O UTROŠKU SREDSTAVA BUDŽETSKE REZERVE ZA PERIOD 01.01.2023. DO 31.12.2023. GODINE
OPĆINA VOGOŠĆA - Općinsko vijeće
ODLUKU O OTPISU ZAKONSKIH ZATEZNIH KAMATA DUŽNIKU TAHIROVIĆ HUSNIJI IZ SARAJEVA
OPĆINA VOGOŠĆA - Općinsko vijeće
ODLUKU O OTPISU ZAKONSKIH ZATEZNIH KAMATA DUŽNIKU HAJRUDINOVIĆ ŠEJLI IZ SARAJEVA
OPĆINA VOGOŠĆA - OPĆINSKI NAČELNIK
ODLUKU O POVEĆANJU PRIHODA I RASPOREDU RASHODA
KANTONALNA JAVNA USTANOVA „PORODIČNO SAVJETOVALIŠTE"
PRAVILNIK O RADU KANTONALNE JAVNE USTANOVE "PORODIČNO SAVJETOVALIŠTE" -"PREČIŠĆENI TEKST"-
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORICE DIREKCIJE ZA ROBNE REZERVE KANTONA SARAJEVO
KJP "SARAJEVO-ŠUME" D.O.O. SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I 2 (DVA) ČLANA ODBORA ZA REVIZIJU KJP "SARAJEVO-ŠUME" D.O.O. SARAJEVO
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!