Službeni glasnik BiH, broj 6/19

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na osnovi člana V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i člana 36. stav (1) Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika ("Službeni glasnik BiH", broj 47/16), na sjednici održanoj 21. decembra 2018. godine, donijela je


ODLUKU


O PROGLAŠENJU HISTORIJSKE GRAĐEVINE - BUGILOVIĆA KUĆA U GORNJOJ TUZLI NACIONALNIM SPOMENIKOM BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.
(Predmet zaštite i prostorni obuhvat)

(1) Historijska građevina - Bugilovića kuća u Gornjoj Tuzli proglašava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni spomenik).

(2) Nacionalni spomenik čini kuća sa musanderama, pećima, avlijom i pokretnom imovinom: sahani, demirlija, ibrici i kolijevka.

(3) Nacionalni spomenik nalazi se na prostoru označenom kao k.č. 594 (novi premjer), što odgovara k.č. 2/104 (stari premjer), posjedovni list broj 116, k.o. Gornja Tuzla, Grad Tuzla, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina.

(4) Na nacionalni spomenik se primjenjuju mjere zaštite utvrđene ovom odlukom, a u skladu sa Zakonom o provođenju odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/02, 27/02, 6/04 i 51/07).

(5) U skladu sa Pravilnikom o kriterijima vrednovanja dobara i postupku kategorizacije nacionalnih spomenika ("Službeni glasnik BiH", broj 47/18), dobro je svrstano u kategoriju "nacionalni spomenik od velikog značaja za Bosnu i Hercegovinu".

Član 2.
(Nadležnost za osiguranje mjera zaštite)

(1) Federacija Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) dužna je osigurati pravne, naučne, tehničke, administrativne i finansijske mjere za zaštitu, konzervaciju, restauraciju i prezentaciju nacionalnog spomenika.

(2) Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem tekstu: Komisija) utvrdit će tehničke uvjete za izradu i postavljanje informacione ploče sa osnovnim podacima o spomeniku i odluci o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom.

Član 3.
(Mjere zaštite nacionalnog spomenika)

(1) U svrhu trajne zaštite nacionalnog spomenika na prostoru definiranom u članu 1. stav (3) ove odluke utvrđuju se sljedeće mjere zaštite:

a) dozvoljeni su istraživački i konzervatorsko-restauratorski radovi, radovi na tekućem održavanju, uključujući i one koji imaju za cilj prezentaciju spomenika, uz odobrenje federalnog ministarstva nadležnog za prostorno uređenje (u daljnjem tekstu: nadležno ministarstvo) i stručni nadzor nadležne službe zaštite naslijeđa na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nadležna služba zaštite);

b) prilikom radova na restauraciji objekta neophodno je sačuvati njegov izvorni izgled;

c) dozvoljena je adaptacija prostora u cilju njegovog prilagođavanja savremenim potrebama (instalacije grijanja i drugi radovi vezani za enterijer) pod uvjetom da se sačuvaju izvorne vrijednosti objekta, uz odobrenje nadležnog ministarstva i stručno nadziranje nadležne službe zaštite;

d) objekat se može koristiti u stambene, obrazovne i kulturne svrhe, odnosno na način kojim će biti osigurano njegovo održivo upravljanje;

e) izvršiti detaljno snimanje kuće;

f) neophodno je kući vratiti izvorni krovni pokrivač.

(2) S ciljem zaštite i osiguranja uvjeta za konzervaciju i restauraciju objekta, utvrđuju se hitne mjere zaštite:

a) ispitivanje i statička analiza konstruktivnih dijelova objekta;

b) statička konsolidacija objekta i sanacija konstruktivnih dijelova uz upotrebu tradicionalnih materijala i istih tehnoloških postupaka u najvećoj mogućoj mjeri;

c) u cilju sprječavanja i otklanjanja negativnog utjecaja insekata (crvotočine) izvršiti intervenciju zaprašivanja prostora nitrogenom ili argonom;

d) identificirati vrste insekata koji ugrožavaju očuvanje predmeta od drveta i tekstila, te izraditi detaljan plan kontrole.

Član 4.
(Mjere zaštite pokretne imovine)

(1) Iznošenje pokretne imovine iz člana 1. stav (2) ove odluke iz Bosne i Hercegovine nije dozvoljeno.

(2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana, dozvoljeno je privremeno iznošenje pokretne imovine iz Bosne i Hercegovine, radi prezentacije ili konzervacije, ukoliko se utvrdi da navedene radove nije moguće izvršiti u Bosni i Hercegovini, odnosno ako se procijeni da se konzervacija u inozemstvu može izvršiti kvalitetnije, brže i jeftinije.

(3) Odobrenje u smislu stava (2) ovog člana daje Komisija, ukoliko nesumnjivo bude utvrđeno da to ni na koji način neće ugroziti pokretnu imovinu.

(4) Komisija u svom odobrenju za privremeno iznošenje pokretne imovine iz Bosne i Hercegovine utvrđuje sve uvjete pod kojima se to iznošenje može izvesti, rok za povrat u Bosnu i Hercegovinu i zaduženja pojedinih organa i institucija na osiguranju tih uvjeta, te o tome obavještava Vladu Federacije, nadležnu službu sigurnosti, carinsku službu Bosne i Hercegovine i javnost.

Član 5.
(Stavljanje van snage provedbenih akata)

Stavljaju se van snage svi provedbeni i razvojni prostorno-planski akti u dijelu u kojem su u suprotnosti sa odredbama ove odluke.

Član 6.
(Suzdržavanje od poduzimanja radnji)

Svako, a posebno nadležni organi Federacije, kantona, gradske i općinske službe, suzdržat će se od poduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu oštetiti nacionalni spomenik ili dovesti u pitanje njegovu zaštitu.

Član 7.
(Dostavljanje odluke nadležnom sudu)

Ova odluka se nakon objave u "Službenom glasniku BiH" dostavlja nadležnom općinskom sudu radi upisa zabilježbe o proglašenju nacionalnog spomenika u zemljišne knjige.

Član 8.
(Sastavni dio odluke)

Sastavni dio ove odluke je obrazloženje sa pratećom dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim licima u prostorijama i na web-stranici Komisije (http://www.kons.gov.ba).

Član 9.
(Konačnost odluke)

Prema članu V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su konačne.

Član 10.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Ovu odluku Komisija je donijela u sljedećem sastavu: prof. dr. Amir Pašić, Goran Milojević i Radoje Vidović.

Broj 07.7-2.3-37/18-25
21. decembra 2018. godine
Sarajevo


Predsjedavajući Komisije
Prof. dr. Amir Pašić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!